REGULAMIN 

STRONY INTERNETOWEJ WWW.RODZINATODRUZYNA.PL

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze strony internetowej https://www.rodzinatodruzyna.pl/ (dalej: „Witryna”), zasady rejestracji za pomocą Witryny na konferencję „Rodzina to drużyna” (dalej: „Konferencja”)
  2. Administratorem Witryny i organizatorem Konferencji jest Fundacja Róża Wiatrów z siedzibą w Olsztynie (10-693 Olsztyn), przy ul. Gen. Stanisława Maczka nr 26/34, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000691479, REGON: 368362985, NIP: 7393903629 (dalej: „Organizator”).
  3. Za pomocą Witryny jest możliwe skorzystanie z następujących usług drogą elektroniczną:
 1. Zapoznanie się z opisem Konferencji oraz pobranie materiałów związanych z Konferencją, 
 2. Założenie konta w Witrynie,
 3. Rejestracja na Konferencję,
 4. Zapisanie się do newslettera.
  1. Urządzenie osoby korzystającej z Witryny (dalej: „Użytkownik”), w celu prawidłowego korzystania z Witryny, powinno spełnić następujące wymagania techniczne: dostęp do sieci Internet, przeglądarka internetowa (Chrome w wersji min 49; Firefox w wersji min 52; Internet Explorer w wersji min 9; Safari dla MacOS w wersji min. 13; Opera w wersji min 36). Wymagania sprzętowe korzystania z Witryny są analogiczne jak wymagania sprzętowe wykorzystywanej przeglądarki.
  2. Korzystanie z Witryny oraz udział w Konferencji jest bezpłatny.

 • KONTO I KONFERENCJA
  1. Konferencja, do której można zarejestrować się za pomocą Witryny, ma charakter konferencji online.
  2. W celu rejestracji na Konferencje, Użytkownik powinien założyć konto w Witrynie. Założenie konta wymaga podania loginu, hasła oraz adresu email Użytkownika.
  3. Konto w Witrynie jest zakładane na czas nieokreślony. Konto może być wykorzystane przez Użytkownika w szczególności w przypadku organizacji kolejnych konferencji przez Organizatora.  
  4. Użytkownik może usunąć konto w Witrynie poprzez przesłanie wniosku na adres email kontakt@rodzinatodruzyna.pl; konto zostanie usunięte w terminie do 14 dni od otrzymania wniosku.
  5. Administrator może zadecydować u zamknięciu Witryny i usunięciu kont Użytkowników, o czym poinformuje w formie email z min. 14-dniowym wyprzedzeniem.
  6. Po dokonaniu rejestracji konta w Witrynie Użytkownik może zarejestrować się na Konferencję w odpowiedniej zakładce w Witrynie.
  7. Liczba osób, które mogą zarejestrować się na Konferencję, nie jest limitowana.
  8. Transmisja Konferencji nastąpi w zakładce Witryny dostępnej po zalogowaniu się na Konto w Witrynie. W celu obejrzenia transmisji Konferencji niezbędne jest spełnienie następujących wymagań: po wpisaniu poprawnego, ustanowionego przez Użytkownika loginu i hasła oraz kliknięciu na przycisk „zaloguj”, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę, na której jest udostępniona Konferencja.
  9. Organizator zastrzega sobie zmiany terminu rozpoczęcia Konferencji, o czym poinformuje Użytkowników, którzy dokonali rejestracji (dalej: „Uczestnicy”) w formie wiadomości email wysłanej na adres podany podczas zakładania konta w Witrynie.
  10. Opis i Harmonogram Konferencji znajdują się na stronach Witryny. Organizator  zastrzega sobie zmiany prelegentów i planu Konferencji, o czym poinformuje na stronach Witryny.
  11. Uczestnik będzie miał możliwość wypowiedzenia się podczas Konferencji w formie czatu. Organizator zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia wypowiedzi lub wykluczenia z Konferencji Uczestnika zachowującego się niekulturalnie, ignorującego polecenia moderatora Konferencji lub w inny sposób zakłócającego przebieg Konferencji. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuruchamiania czatu.
  12. Uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość pobrania materiałów konferencyjnych (dalej: „Materiały”) oraz odtworzenia nagrania Konferencji już po jej zakończeniu (dalej: „Nagranie”).  Dostęp do Materiałów będzie możliwy w terminie od 16 listopada do 21 listopada 2020, do Nagrań będzie możliwy w terminie od 24 listopada do 12 grudnia 2020, przy czym Organizator może skrócić ten okres w każdym czasie. Organizator upoważnia Uczestników do korzystania z Nagrania i Materiałów w ramach użytku osobistego. W szczególności nie jest dozwolone wykorzystywanie komercyjne Nagrania i Materiałów lub ich publikowanie w sieci Internet bez wyraźnej zgody Organizatora.
  13. Organizator informuje, iż utrwalanie transmisji Konferencji we własnym zakresie w celu jej rozpowszechnienia jest niedozwolone bez wyraźnej zgody Organizatora.
  14. W przypadku problemów technicznych podczas transmisji Konferencji, wynikających z przeciążenia łącza internetowego Organizator może wstrzymać możliwość przystąpienia do Konferencji kolejnych Uczestników. W takim wypadku o możliwości obejrzenia transmisji Konferencji będzie decydować moment uruchomienia transmisji.
  15. Organizator może wysyłać wiadomości email na adresy Uczestników, którzy zapisali się na Konferencję. Wiadomości zawierać będą informacje: przypominające o terminie i harmonogramie Konferencji, podsumowujące Konferencję, podziękowania za udział w Konferencji. Wiadomości nie będą przesyłane dłużej niż do 14 dnia po zakończeniu Konferencji.
  16. We wszelkich sprawach związanych z Konferencją Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem w formie wiadomości email na adres kontakt@rodzinatodruzyna.pl

 • REKLAMACJE
  1. Każdy Użytkownik Witryny ma prawo złożyć zapytanie lub reklamację dotyczącą funkcjonowania Witryny lub Konferencji, wysyłając wiadomość email na adres kontakt@rodzinatodruzyna.pl
  2. Organizator podejmie starania, aby odpowiedzieć na wiadomość w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 • POLITYKA PRYWATNOŚCI
  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Witryny oraz Uczestników Konferencji jest Fundacja Róża Wiatrów z siedzibą w Olsztynie (10-693 Olsztyn), przy ul. Gen. Stanisława Maczka nr 26/34 (dalej: „Administrator”).
  2. Administrator za pomocą Witryny przetwarza następujące dane osobowe:
 1. Dane Uczestników podawane podczas zakładania konta w Witrynie: imię, nazwisko, nick, hasło, adres email;
 2. Dane Użytkowników zapisujących się na newsletter: adres email;
 3. Dane Użytkowników i Uczestników składających reklamacje: adres email, dane podane w reklamacji.
  1. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest umowa łącząca Administratora i Użytkownika/Uczestnika (dotycząca udziału w Konferencji, korzystania z Witryny) – art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”).
  2. W przypadku wysyłki newslettera, podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika na wysyłkę newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  3. W przypadku podstępowania reklamacyjnego podstawą do przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na kontakcie z Użytkownikami i obronie przed ewentualnymi skargami i roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
  4. Adresy email Użytkowników będą wykorzystane w celu wysyłania wiadomości o konferencjach, na które zapisał się Użytkownik, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Ponadto adres email może służyć do przesyłania wiadomości organizacyjnych – informacja o założeniu konta, potwierdzenie usunięcia konta, potwierdzenie zapisu/wypisu z newslettera, korespondencja związana z pytaniami i reklamacjami Użytkowników. Organizator usunie adres email Uczestnika w terminie do 14 dni od usunięcia konta w Witrynie.
  5. Użytkownik może zapisać się na newsletter Witryny po zalogowaniu się na konto w Witrynie. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera, dane Użytkownika będą przetwarzane aż do czasu wypisania się z newslettera, co jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości email na adres: kontakt@rodzinatodruzyna.pl Newsletter dotyczyć będzie następującej tematyki: informacje o prelegentach Konferencji i ich aktywności, inne wiadomości związane z tematami dotyczącymi rodziny, wychowania, publikacji w tematach dotyczących rodziny, działalności blogerów i influancerów parentingowych, akcjach informacyjnych, edukacyjnych, również dostępnych online.
  6. W przypadku postępowania reklamacyjnego dane podane przez Użytkowników i Uczestników zostaną usunięte w terminie 30 dni od rozpatrzenia reklamacji, chyba że ich zachowanie będzie niezbędne ze względu na obowiązki wynikające z przepisów prawa lub konieczność ochrony przed roszczeniami.
  7. Administrator udostępnia dane osobowe Uczestników Konferencji następującym kategoriom swoich podwykonawców: firma IT obsługująca Witrynę (na potrzeby zapewnienia transmisji Konferencji); firma obsługująca streaming (na potrzeby zapewnienia transmisji Konferencji); firma IT obsługująca Witrynę (na potrzeby zapewnienia transmisji Konferencji); firma organizacyjna działająca na zlecenie Organizatora (na potrzeby zapewnienia transmisji Konferencji);
  8. Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników, którzy zapisali się na newsletter, następującym kategoriom swoich podwykonawców: Mailchimp
  9. Każdej osobie, której dane osobowe są administrowane przez Organizatora, przysługuje prawo do:
 1. uzyskania informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych,
 2. żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekomplenych danych osobowych,
 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 4. złożenia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
 5. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika) – przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody,
 6. przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
 7. złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 • Osoba, której dane dotyczą może złożyć wniosek, pytanie lub żądanie związane
  z przetwarzaniem jego danych osobowych, wysyłając wiadomość na adres email: kontakt@rodzinatodruzyna.pl

 • COOKIES
  1. Witryna wykorzystuje następujące typy plików cookies:
 1. Pliki cookies sesji – są to tymczasowe pliki cookies, które są kasowane po zamknięciu przeglądarki.
 2. Niezbędne (techniczne) pliki cookies – są wymagane do korzystania z Witryny (umożliwiają nawigację i korzystanie z funkcji Witryny).
  1. Pliki cookies stosowane przez Witrynę: wordpress_logged_in – typ sesyjny; wordpress_sec – typ sesyjny.
  2. Użytkownik może kontrolować zakres działania plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki – decydując, które pliki przeglądarka będzie akceptować, a które odrzucać. Odrzucenie niezbędnych plików cookies może uniemożliwić lub utrudnić korzystanie ze wszystkich lub niektórych funkcjonalności Witryny. Instrukcje co do sposobu konfiguracji ustawień plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są pod następującymi linkami: 

Internet Explorer

Firefox

Safari 

Chrome 

Opera 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Zakazane jest przesyłanie w ramach Witryny (w tym w ramach udziału w Konferencji) treści bezprawnych.
  2. Prawa do wszelkich materiałów dostępnych w Witrynie (np. zdjęć, grafik, opisów, znaków, oprogramowania) są chronione przez prawo i nie są przenoszone na Użytkownika. Korzystanie bez zezwolenia z tych materiałów (ponad dozwolony użytek wynikający z przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu) jest zabronione.
  3. Niniejszy Regulamin może być zmieniony pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Użytkowników. Zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane na stronach Witryny z wyprzedzeniem 14 dni.